Main Page REG

reg

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ทำหน้าที่หลักคือส่งเสริมงานด้านวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย โครงการการแบ่ง ส่วนราชการแบ่งเป็น 1)สำนักงานผู้อำนวยการ 2)กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ 3)กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 4)กลุ่มงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ

2222-copy

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 36
ประจำปีการศึกษา 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2564 

รายชื่อสถาบันการศึกษา MOU ร่วมกับ มทร.รัตนโกสินทร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รายชื่อสถาบันการศึกษา MOU ร่วมกับ มทร.รัตนโกสินทร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบเทียบโอนออนไลน์ 2565
มทร.รัตนโกสินทร์

ตารางสอบ ช่องทางเข้าสอบ ดูผลคะแนนสอบเทียบโอนออนไลน์ที่นี่

สอบเทียบโอนออนไลน์ 2565
มทร.รัตนโกสินทร์

ตารางสอบ ช่องทางเข้าสอบ ดูผลคะแนนสอบเทียบโอนออนไลน์ที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลประเมินอาจารย์

รายภาคการศึกษา

สถิตินักศึกษา

ข้อมูลและรายงานสถิติ สวท.

เอกสารเผยแพร่

วิถีปฏิบัติที่เป็นเลิศ