เอกสารเผยแพร่

การเผยแพร่ผลงาน

แนวปฏิบัติที่ดี : Best Practice

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จหรือนำไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ ที่ได้บันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
► Best Practice เกิดจากตัวบุคคล เนื่องมาจากในการทำงาน ทุกคนจะเกิดการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติจะเรียนรู้ Good Practice หรือ Best Practice ความริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี การแก้ปัญหาที่ดีหรือเกิดจากการได้รับรู้ข้อเสนอแนะผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน หรือจะเป็นหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีกรใหม่ๆ ขึ้น หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิม
► Best Practice เกิดจากอุปสรรค การทำงานต่างๆย่อมมีอุปสรรคต่างๆ ที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวังเอาไว้ เกิดความกดดัน ที่มาจากผู้บริหารหรือการแข่งขันจากคู่แข่ง สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดการแสวงหาแนวทาง กระบวนการในการแก้ปัญหา และผ่านอุปสรรคไปให้ได้ ก่อให้เกิด Best Practice
► Best Practice ที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนา หรือค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อความพึงพอใจของหน่วยงาน หรือของตนเอง เพื่อสร้างประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

การออกแบบระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองใหม่ (พรเอิบดิลกราษฏร์บำรุง) โดยใช้ "WKY MODEL"
การยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมดีพร้อม DIPROM Industry Transformation Center (DIPROM ITC)
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยการใช้ 5T ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองใหม่
สร้างทักษะชีวิต พิชิตความปลอดภัยโดยใช้ KHLONGMAI MODEL

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) สวท.

คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
A Manual for Examining Educational Qualification
คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
A Manual for Examining Educational Qualification
การขอเอกสารการศึกษาออนไลน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การขอเอกสารการศึกษาออนไลน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์