คู่มือการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต โดยงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ สวท.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ มทร.รัตนโกสินทร์ ว่าด้วย แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565
ประกาศ มทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565
คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการระบบคลังหน่วยกิต

DCBS : Digital Credits Bank System (9 มทร.)