กมอ.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการตรวจสอบและรับรองหลักสูตร 2565 checo [NEW]
กมอ.รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 2565 (LO,OBE) [NEW]

กมอ.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565  [NEW]
กมอ.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 [NEW]
กมอ.หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา ปริญญาโท 2 ปริญญา ต่างสาขาวิชา 2565 [NEW]
กมอ.หลักสูตรควบปริญญาตรีและปริญญาตรีโท ปริญญาโทและปริญญาตรีเอก 2565 [NEW]
กมอ.แนวทางการเทียบหลักสูตรในประเทศกับมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 [NEW]
กมอ.แนวทางการเทียบหลักสูตรต่างประเทศกับมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 [NEW]

กมอ.หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565 [NEW]