ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศเรื่อง เกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๕*
ประกาศ ว.พลังงานฯ แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ ว.นวัตกรรมฯ แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

การขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Flowchart ขั้นตอนขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Checklist การขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Template บทคัดย่อไทย (วิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระ)  word / pdf
Template บทคัดย่ออังกฤษ (วิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระ) word / pdf

แผนพัฒนาหลักสูตรระยะยาว 15 (ระดับบัณฑิตศึกษา)