หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ศาลายา วิทยาเขตวังไกลกังวล บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง ประกอบด้วยคณะและวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
– คณะบริหารธุรกิจ
– คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
– คณะศิลปศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– วิทยาลัยเพาะช่าง
– วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
– วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
– วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

รหัสสาขาวิชาคณะ(พื้นที่/วิทยาเขตที่เปิดรับสมัครสอบ)ภาค
401ปร.ด. การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)ปกติ
402บธ.ด. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ศาลายา)พิเศษ
403รป.ด. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ศาลายา)พิเศษ
404ปร.ด. นวัตกรรมการบริหารการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ศาลายา)พิเศษ
405กจ.ด. การจัดการดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ศาลายา)พิเศษ
406กจ.ด. การจัดการดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (วังไกลกังวล)พิเศษ
407ปร.ด. การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)พิเศษ
408ปร.ด. การศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)ปกติ

*ติดต่อสอบถามเรื่องการรับสมัครฯ : 02-4416000 ต่อ 2304