หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ศาลายา วิทยาเขตวังไกลกังวล บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง ประกอบด้วยคณะและวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
– คณะบริหารธุรกิจ
– คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
– คณะศิลปศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– วิทยาลัยเพาะช่าง
– วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
– วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
– วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

รหัสสาขาวิชาคณะ(พื้นที่/วิทยาเขตที่เปิดรับสมัครสอบ)ภาค
301วศ.ม. วิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)พิเศษ
302กจ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)ปกติ
303ศษ.ม. บริหารการศึกษาและกลยุทธ์ (หลักสูตรนานาชาติ)วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)ปกติ
304รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ศาลายา)พิเศษ
305บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ศาลายา)พิเศษ
306ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ศาลายา)พิเศษ
307กจ.ม. การจัดการมหาบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ศาลายา)พิเศษ
308รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (วังไกลกังวล)พิเศษ
309บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (วังไกลกังวล)พิเศษ
310ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (วังไกลกังวล)พิเศษ
311กจ.ม. การจัดการมหาบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (วังไกลกังวล)พิเศษ
312วศ.ม. การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)พิเศษ

*ติดต่อสอบถามเรื่องการรับสมัครฯ : 02-4416000 ต่อ 2304