หลักสูตรระดับปริญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ศาลายา วิทยาเขตวังไกลกังวล บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง ประกอบด้วยคณะและวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
– คณะบริหารธุรกิจ
– คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
– คณะศิลปศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– วิทยาลัยเพาะช่าง
– วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
– วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
– วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

รหัสสาขาวิชาคณะ(พื้นที่/วิทยาเขตที่เปิดรับสมัครสอบ)ภาค
1วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)ปกติ
2วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 4 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)ปกติ
3วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)ปกติ
4วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม 4 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)ปกติ
5วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 4 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)ปกติ
6วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)ปกติ
7วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ – ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์ 4 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)ปกติ
8วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)ปกติ
9วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)ปกติ
10วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)ปกติ
11วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วังไกลกังวล)ปกติ
12ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร-การจัดการงานก่อสร้าง 4 ปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)ปกติ
13ทล.บ. การจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร-การจัดการนวัตกรรมอาคาร 4 ปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)ปกติ
14ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 4 ปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)ปกติ
15ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล-เกมและแอนิเมชัน 4 ปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)ปกติ
16ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล-นิเทศศิลป์ 4 ปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)ปกติ
17ทล.บ. การออกแบบสื่อดิจิทัล-ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว 4 ปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)ปกติ
18สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)ปกติ
19สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)ปกติ
20ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสาร 4 ปี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล) ปกติ
21ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 4 ปีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล) ปกติ
22อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล) ปกติ
23อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล) ปกติ
24วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต – วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล) ปกติ
25วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต – วิศวกรรมการผลิต 4 ปีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)ปกติ
26ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)ปกติ
27ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 4 ปีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)ปกติ
28ศศ.บ. นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ 4 ปีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)ปกติ
29บช.บ. การบัญชี 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)ปกติ
30บธ.บ. การตลาดดิจิทัล 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)ปกติ
31บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)ปกติ
32บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ – การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)ปกติ
33บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล – การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)ปกติ
34บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล – เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียทางธุรกิจ 4 ปี คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)ปกติ
35บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล – วิทยาการข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)ปกติ
36บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)ปกติ
37บช.บ. การบัญชี 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)ปกติ
38บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)ปกติ
39บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)ปกติ
40บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)ปกติ
41บช.บ. การบัญชี 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)ปกติ
42บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)ปกติ
43บธ.บ. การตลาดดิจิทัล 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)ปกติ
44บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)ปกติ
45บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)ปกติ
46บธ.บ. บริหารธุรกิจ 4 ปี (หลักสูตรภาษาจีน)คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)ปกติ
47ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 ปีคณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)ปกติ
48ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 4 ปีคณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)ปกติ
49ศศ.บ. ภาษาจีน 4 ปีคณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)ปกติ
50วท.บ. วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร 4 ปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา)ปกติ
51วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา)ปกติ
52วท.บ. เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม 4 ปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศาลายา)ปกติ
53ศล.บ. จิตรกรรมไทย 4 ปีวิทยาลัยเพาะช่างปกติ
54ศล.บ. ประติมากรรมไทย 4 ปีวิทยาลัยเพาะช่างปกติ
55ศล.บ. หัตถศิลป์ 4 ปีวิทยาลัยเพาะช่างปกติ
56ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปีวิทยาลัยเพาะช่างปกติ
57ศล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปีวิทยาลัยเพาะช่างปกติ
58ศล.บ. ออกแบบภายใน 4 ปีวิทยาลัยเพาะช่างปกติ
59ศล.บ. ศิลปะการถ่ายภาพ 4 ปีวิทยาลัยเพาะช่างปกติ
60ศล.บ. ออกแบบศิลปหัตถกรรม 4 ปีวิทยาลัยเพาะช่างปกติ
61ศล.บ. เซรามิกส์ 4 ปีวิทยาลัยเพาะช่างปกติ
62ศล.บ. เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี 4 ปีวิทยาลัยเพาะช่างปกติ
63ศษ.บ. ศิลปศึกษา 4 ปีวิทยาลัยเพาะช่างปกติ
64ศล.บ. ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม, ประติมากรรม, และศิลปะภาพพิมพ์)วิทยาลัยเพาะช่างปกติ
65ทล.บ. นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร 4 ปี (หลักสูตรนานาชาติ)วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)ปกติ
66บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สากล 4 ปี (หลักสูตรนานาชาติ)วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)ปกติ
67กจ.บ. การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบสร้างสรรค์ 4 ปี (หลักสูตรนานาชาติ)วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)ปกติ
101วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)ปกติ
102วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)ปกติ
103วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)ปกติ
104ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)ปกติ
105อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)ปกติ
106อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)ปกติ
107ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมการสื่อสาร 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล)ปกติ
108ศศ.บ. การโรงแรม 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)ปกติ
109ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล)ปกติ
110บช.บ. การบัญชี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)ปกติ
111บธ.บ. การตลาดดิจิทัล 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)ปกติ
112บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล – วิทยาการข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)ปกติ
113บช.บ. การบัญชี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)ปกติ
114บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)ปกติ
115บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)ปกติ
116บช.บ. การบัญชี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)ปกติ
117บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)ปกติ
118บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล – เทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)ปกติ
201วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)สมทบ
202วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)สมทบ
203บช.บ. การบัญชี 4 ปี คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)สมทบ
204บธ.บ. การตลาดดิจิทัล 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)สมทบ
205บธ.บ. การตลาดดิจิทัล 4 ปี (CP ALL)คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)พิเศษ
206บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ – การจัดการสมัยใหม่ 4 ปี คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)สมทบ
207บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ – การจัดการอุตสาหกรรม 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)สมทบ
208บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ – การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)สมทบ
209บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล – วิทยาการข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล 4 ปี คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)สมทบ
210บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ 4 ปี คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)สมทบ
211บช.บ. การบัญชี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)สมทบ
212บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)สมทบ
213บธ.บ. เทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)สมทบ
214บช.บ. การบัญชี 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)สมทบ
215บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ 4 ปีคณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)สมทบ
216ศล.บ. ออกแบบภายใน 4 ปีวิทยาลัยเพาะช่างสมทบ
217ศล.บ. ศิลปะการถ่ายภาพ 4 ปีวิทยาลัยเพาะช่างสมทบ
218ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปีวิทยาลัยเพาะช่างสมทบ
219ศษ.บ. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น 4 ปี (หลักสูตรนานาชาติ)วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์พิเศษ
220วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 4 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วังไกลกังวล)พิเศษ

*ติดต่อสอบถามเรื่องการรับสมัครฯ : 02-4416000 ต่อ 2304