เรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ทั้ง 4 พื้นที่

เฉพาะพื้นที่ศาลายา
– EN 001 ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1-5 คณะบริหารธุรกิจ
– EN 001 ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– EN 001 ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 7-11 คณะบริหารธุรกิจ
– EN 001 ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 12-13 นักศึกษาเก่า
– EN 001 ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 21-23 คณะวิศวกรรมศาสตร์
– EN 001 ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 24-25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
– MA 001 คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1-5 คณะบริหารธุรกิจ
– MA 001 คณิตศาสตร์ กลุ่ม 6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– MA 001 คณิตศาสตร์ กลุ่ม 7-11 คณะบริหารธุรกิจ
– MA 001 คณิตศาสตร์ กลุ่ม 12-13 นักศึกษาเก่า
– MA 001 คณิตศาสตร์ กลุ่ม 21-23 คณะวิศวกรรมศาสตร์
– MA 001 คณิตศาสตร์ กลุ่ม 24-25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เพิ่มเติม (อัพเดท 17 พ.ค. 61)
– EN 001 ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 26-29 วิศวกรรมศาสตร์
– EN 001 ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 30-31 สถาปัตยกรรมศาสตร์
– MA 001 คณิตศาสตร์ กลุ่ม 26-29 วิศวกรรมศาสตร์
– MA 001 คณิตศาสตร์ กลุ่ม 30-31 สถาปัตยกรรมศาสตร์