ลงทะเบียนแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 วันสำเร็จ 8 เมษายน 2564 (กรณีที่ตกค้างไม่ได้มารับเอกสาร) และภาคการศึกษาที่ 2 ประจำการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) สำเร็จวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

1. กรอกแบบฟอร์ม “แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์” ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมอัพโหลดเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.1 ใบผ่านกิจกรรมนักศึกษา (จากกองพัฒนานักศึกษา)
1.2 ใบตรวจสอบหนังสือจากห้องสมุด (ไม่ค้างส่ง หรือติดค้างค่าธรรมเนียมใด ๆ)
1.3 หลักฐานการโอนเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,250 บาท (ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,200 บาท และค่าจัดส่ง 50 บาท)

2. รอทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (หากเอกสารไม่สมบูรณ์ตามข้อ 1 จะไม่สามารถจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ได้)

3. หากข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะทำการออกเอกสารใบทรานสคริปฉบับสมบูรณ์และ ใบรับรองคุณวุฒิ (ใบรับรองสภา) และจัดส่งเอกสารให้นักศึกษาตามที่อยู่ในใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

หมายเหตุ
– นักศึกษาสามารถชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตและค่าจัดส่งได้โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-0-72410-3 ชื่อบัญชี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
– เมื่อกรอกแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยนักศึกษาจะได้ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-441-6000 ต่อ 2304, 2305 หรือผ่านทาง Facebook
– เริ่มจัดส่งเอกสารล็อตแรกวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป