reg

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2222-copy

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีพื้นที่ให้บริการ 4 แห่ง คือ 1) พื้นที่ศาลายา 2) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 3) พื้นที่เพาะช่างและ 4) วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยใช้พื้นที่ศาลายาเป็นที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานอื่น ๆ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดมีฐานะเทียบเท่าคณะ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ทำหน้าที่หลักคือส่งเสริมงานด้านวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย โครงการการแบ่ง ส่วนราชการแบ่งเป็น 1)สำนักงานผู้อำนวยการ 2)กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ 3)กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 4)กลุ่มงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับผิดชอบในการควบคุมดูแล การจัดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตรี และหลักสูตรพิเศษอื่น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรรวม ทั้งหมด 62 หลักสูตร ในการจัดการเรียนการสอนของคณะและวิทยาลัย จำนวนคณะ 7 คณะวิทยาลัย 4วิทยาลัยประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยเพาะช่าง  วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ 

รับผิดชอบจัดทำแผนการพัฒนา การเปิด-ปิด สาขาวิชาวิชา การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การประกาศใช้การประเมินผลหลักสูตร การรับรองคุณวุฒิของหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ จัดทำและเป็นศูนย์ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย รวบรวม และพัฒนาข้อสอบเพื่อนำไปสู่การจัดทำคลังข้อสอบเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ต่อไป จัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษาและข้อมูลทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลทางทะเบียนการจัดทำและออกบัตรประจำตัวนักศึกษา การตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิการศึกษา การสำรวจและถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา การออกเอกสารทางการศึกษา การจัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษา รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนงานกลางประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศโดยการบริการให้กับหน่วยงานรับสมัครสอบคัดเลือก งานลงทะเบียน งานทะเบียนประวัติ งานประเมินผลการศึกษา และงานออกเอกสารการศึกษาของนักศึกษา  งานประมวลผลการสอบของคณะวิชาที่ขอใช้บริการ ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำมาสู่การพัฒนาประเทศ ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดทำเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาและเกณฑ์การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ การเรียนการสอนที่มีอยู่ในแต่ละคณะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน โรงฝึกปฏิบัติงาน ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ

แผนผังบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างองค์กร

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ