การสอบเทียบโอนรายวิชา
ประจำปีการศึกษา 2566

รายงานผลการสอบเทียบโอน
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2566