การสอบเทียบโอนรายวิชา
ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานผลการสอบเทียบโอน
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2565

OFFICLAL LINE

ติดต่อสอบถาม หรือปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับระบบสอบออนไลน์

ข่าวสารการสอบเทียบโอนออนไลน์