ฝ่ายบริหารข้อมูลและสารสนเทศ

งานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทีมงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ

ภาระงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ

คู่มือนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา

สถิตินักศึกษา

ข้อมูลและรายงานสถิติ สวท.

สรุปผลประเมินอาจารย์

รายภาคการศึกษา

ข้อมูล FTES

รายภาคการศึกษา