รายชื่อสถาบันการศึกษา MOU ร่วมกับ มทร.รัตนโกสินทร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระหว่างสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สามารถก้าวสู่สังคมประกอบการ

สำหรับสถานศึกษาที่ต้องการ MOU ร่วมกับ มทร.รัตนโกสินทร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา ระหว่าง สถานศึกษา และ มทร.รัตนโกสินทร์

ส่งแบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง

เมื่อสถานศึกษากอกข้อมูลแบบฟอร์มครบถ้วนให้ส่งแบบบันทึกข้อตกลงกลับมายัง มทร.รัตนโกสินทร์

OFFICLAL LINE

กลุ่ม Line สำหรับการประสานงาน สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา

ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารบันทึกข้อตกลง