ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ภาพลักษณ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สวท.

พันธกิจ

ปรัชญา

มุ่งมั่นการส่งเสริม พัฒนางานวิชาการ งานทะเบียน เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายสูงสุด

เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม พัฒนางานวิชาการ งานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การสะท้อนเจตนารมณ์

เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม พัฒนางานวิชาการ งานทะเบียน ที่มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากระบบฐานข้อมูลงานทะเบียน มุ่งสู่การบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

บูรณาการศิลปวิทยา

บูรณาการงานวิชาการและงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เอกลักษณ์

การให้บริการข้อมูลที่รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานชั้นนำในการส่งเสริม พัฒนางานวิชาการ งานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภาพลักษณ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

” สร้างภาพลักษณ์การให้บริการข้อมูลที่รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม “

จุดเน้น / จุดเด่น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1

ด้านวิชาการ
.

2-2-2

ด้านระบบทะเบียนและประมวลผล

Icon 3Created with Sketch.

ด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการพัฒนา ​

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ยุทธศาสตร์ 1 ศูนย์รวมข้อมูลและสารสนเทศ

 1. จัดตั้งฝ่ายบริการการรับนักศึกษาและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับนักศึกษา
 2. การตั้งหน่วยบริการข้อมูลและสารสนเทศได้แก่ ข้อมูลการรับสมัคร ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก (สถานที่พัก การเดินทาง) ข้อมูลเครือข่ายโรงเรียนและแหล่งทุนการศึกษา เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบทะเบียนกลาง

 1. พัฒนางานระบบทะเบียนกลาง
 2. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูลระบบทะเบียนกลาง
 3. พัฒนาการให้บริการของข้อมูลและสารสนเทศในระบบทะเบียนกลาง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรศิลปวิทยาการเพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการในสังคม

 1. ส่งเสริมสนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตรให้หลักสูตรได้มีการจัดการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ
 2. ส่งเสริมงานเทียบโอนหน่วยกิตในระบบ เทียบโอนหน่วยกิตนอกระบบและตามอัธยาศัย
 3. พัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต และแบบสัมฤทธิ์บัตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บุคลากรได้รับการพัฒนาในงานที่เกี่ยวข้อง

 1. บริการความรู้งานวิชาการและงานทะเบียน
 2. พัฒนาและเผยแพร่ความรู้
 3. จัดตั้งฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 1. บริหารงานโดยให้ความสำคัญด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก
 2. มีการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง