ยินดีกับบัณทิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ที่เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกท่าน

เว็บไซต์นี้แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิต ขอให้บัณทิตทุกท่านติดตามข่าวสารอย่างไกล้ชิด

คู่มือการเข้ารับปริญญาบัตรราชมงคล

GRADUATE RMUTR APP

ศูนย์รวมข่าวสารและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 สะดวก ครบ เพื่อบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มทร.รัตนโกสินทร์

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถเข้าไปใช้งาน GRADUATE RMUTR APP ได้ที่ https://shorturl.at/nBDF8 (สามารถใช้ได้ทั้งออนไลน์และติดตั้งลงบนสมาร์ทโฟน)
.
บริการต่าง ๆ ภายใน GRADUATE RMUTR APP เช่น ข่าวสารและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับแถว ลำดับที่นั่งของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต, สถานที่ฝึกซ้อมย่อยของคณะ/วิทยาลัย, แผนที่การเดินทางไปยังสถานที่ซ้อม, แบบฟอร์มสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต, แบบประเมินความพึงพอใจ และกิจกรรมต่าง ๆ
.