ยินดีกับบัณทิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน

เว็บไซต์นี้แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิต ขอให้บัณทิตทุกท่านติดตามข่าวสารอย่างไกล้ชิด

คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรราชมงคล

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36
ตรวจสอบลำดับที่นั่งและลำดับแถว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36
การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36