การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถเชิงแข่งขันสูงสุด

เรื่อง การขอเอกสารการศึกษาออนไลน์

คำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ

ปฏิทิน

รายละเอียดการดำเนินงานการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์เป็นไปตามแบบแผน.

คู่มือเอกสาร KM

แสดงรายละเอียด/ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์

เอกสารนำเสนอ

เสนอการทำนำเสนอโดยรูปแบบให้เข้าใจง่ายยิ่งชึ้น

การนำไปใช้
การขอเอกสารการศึกษาออนไลน์
ประมวลภาพการจัดทำ KM
การขอเอกสารการศึกษาออนไลน์