ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2567

ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ฝ่ายงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สำนักวิชาการและงานทะเบียน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (อธิการบดี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา

มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2567 โดยได้รับเกียรติจากคุณเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี พื้นที่ศาลายา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

https://www.rmutr.ac.th/