ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สำหรับโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันสหกิจศึกดีเด่นระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 4 ห้องประชุม 403

***นักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับเครือข่าย โปรดส่งไฟล์เอกสารนำเสนอ (แก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการ) ภายในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ผ่านทางอีเมล coop@rmutr.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 441 6000 ต่อ 2060

ทั้งนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักศึกษา ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้

เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน: https://grade.rmutr.ac.th/

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย: https://www.rmutr.ac.th/