โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 9)

ทั้งนี้สำนักวิชาการและงานทะเบียนขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักศึกษา ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (อธิการบดี) ได้จัดโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 9) โดยการจัดการประกวดในครั้งนี้ มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด 3 ด้านได้แก่

– ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ

ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน: https://grade.rmutr.ac.th/

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย: https://www.rmutr.ac.th/