วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นายภัทรพงษ์ แซ่ตั้ง หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผลได้เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้หลักสูตร ระบบฐานข้อมูลรางวัลนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ให้กับสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ