วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ทีมงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมประชุมเตรียมงานการจัด Open House มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม