วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา (MOU) ประจำปีการศึกษา 2566” ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วยโรงเรียน/วิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 121 แห่ง