.
นักศึกษาท่านใดที่ไม่มีรูปโชว์ในระบบทะเบียนนักศึกษาหน้า “ประวัตินักศึกษา” ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มและอัพโหลดรูปนักศึกษาที่ถูกระเบียบมหาวิทยาลัยเข้ามาได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th/?page_id=4398
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 024416000 ต่อ 2300