วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

ตารางสอนอาจารย์ – ประเมินการสอน

D00000000279
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ภาคการศึกษา 1/
2556
ภาคการศึกษา 2/
2556
ภาคการศึกษา 3/
2556
ภาคการศึกษา 1/2557
ภาคการศึกษา 2/2557
ภาคการศึกษา 1/
2558
ภาคการศึกษา 2/
2558
ภาคการศึกษา 3/2558
ภาคการศึกษา 1/2559
ภาคการศึกษา 2/2559
ภาคการศึกษา 1/2560
ภาคการศึกษา 2/2560
ภาคการศึกษา 1/2561

ตารางสอนอาจารย์
ภาคการศึกษา 1/2555
ภาคการศึกษา 2/2555
ภาคการศึกษา 1/2556
ภาคการศึกษา 2/2556
ภาคการศึกษา 3/2556
ภาคการศึกษา 1/2557

ตารางเรียนนักศึกษา
ภาคการศึกษา 1/2556
ภาคการศึกษา 2/2556
ภาคการศึกษา 3/2556
ภาคการศึกษา 1/2557

รายงานสรุปผลการประเมินอาจารย์จำแนกตามรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2555
ภาคการศึกษาที่ 1/2556
ภาคการศึกษาที่ 2/2556
ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ภาคการศึกษาที่ 2/2557
ภาคการศึกษาที่ 2/2557(เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
ภาคการศึกษาที่ 2/2558
ภาคการศึกษาที่ 3/2558
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายงานรวม ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ภาคการศึกษา 2/2560
ภาคการศึกษา 1/2561

รายชือผู้ไม่ได้เข้าประเมินอาจารย์ผู้สอน หรือประเมินไม่ครบทุกวิชา
ภาคการศึกษา 1/2556

ภาคการศึกษา 2/2556