วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2562

กำหนดการต่างๆพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

(VDO) แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ ๐๕๘๙/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา ประธานฝ่าย ประธานอนุกรรมการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการดำเนินงานในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตที่ควรทราบ
๑.  กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๒.  ประกาศลำดับที่นั่งบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๓.  ประกาศกำหนดการ และการแต่งกายดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต
๔.  แผนที่การเดินทางมหาวิทายัลยกรุงเทพธนบุรี เพื่อร่วมฝึกซ้อมรวมบัณฑิต
๕. แผนที่การเดินทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลโนยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อร่วมฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
๖. สรุปยอดผู้สำเร็จการศึกษา
๗. รายนามบัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑
๘. รายนามบัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒
๙. รายนามบัณฑิตที่ได้รับเหรียญเกียรตินิยม
๑๐.  ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗
๑๑. ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  เรื่องรายนามผู้สำเร็จฯ ภาคที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑๒. ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการสึกษาฤดูร้อน และภาคการศึกษาที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และบัณฑิตที่ได้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม
๑๓. ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

—————————————————————————————————

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (แก้ไขล่าสุด ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๗)
๒. ประกาศการกำหนดการและแต่งกายบัณฑิต (แก้ไขล่าสุด ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗)
๓. สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๖ (แก้ไขล่าสุด ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๗)
๔. สถิติผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๖(แก้ไขล่าสุด ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗)
๕. รายนามผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียตินิยม อันดับ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)
๖. รายนามผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียตินิยม อันดับ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)
๗. รายนามผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเหรียญเกียตินิยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)
๘. แผนที่การเดินทางในการฝึกซ้อมรวมบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)
๙. แผนผังที่นั่งบัณฑิตในหอประชุม ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)
๑๐. แผนที่การเดินทางในการฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มทร.ธัญบุรี (ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)
๑๑. แผนผังจุดรับรายงานตัวบัณฑิตและจุดเดินแถวบัณฑิต ณ มทร.ธัญบุรี (ข้อมูลล่าสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๗)

 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา ประธานฝ่าย ประธานคณะอนุกรรมการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการในการจัดงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 ——————————————————————————————–

รายนามบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

๒. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

๓. คณะบริหารธุรกิจ

๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์

๕. คณะศิลปศาสตร์

๖. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

๗. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๘. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๙. วิทยาลัยเพาะช่าง