Main Page REG

reg

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ทำหน้าที่หลักคือส่งเสริมงานด้านวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย โครงการการแบ่ง ส่วนราชการแบ่งเป็น 1)สำนักงานผู้อำนวยการ 2)กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ 3)กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 4)กลุ่มงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ

2222-copy

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารงานทะเบียน

เปิดให้บริการแล้ววันนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 สามารถยื่นขอเอกสาร Digital Transcript ออนไลน์ผ่าน https://eduprompt.one.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัต

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวสารงานทะเบียน

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 สามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีมอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม
พิธีมอบปริญญาบัตร

กำหนดการพิธีมอบปริญญาบัตร ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

#ประชาสัมพันธ์ กำหนดการพิธีมอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 36
ประจำปีการศึกษา 2564

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เวลา 08:30 – 16:30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ทะเบียนพื้นที่ โดยบัณฑิตสามารถมารับด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้

รายชื่อสถาบันการศึกษา MOU ร่วมกับ มทร.รัตนโกสินทร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รายชื่อสถาบันการศึกษา MOU ร่วมกับ มทร.รัตนโกสินทร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบเทียบโอนออนไลน์ 2565
มทร.รัตนโกสินทร์

ตารางสอบ ช่องทางเข้าสอบ ดูผลคะแนนสอบเทียบโอนออนไลน์ที่นี่

สอบเทียบโอนออนไลน์ 2565
มทร.รัตนโกสินทร์

ตารางสอบ ช่องทางเข้าสอบ ดูผลคะแนนสอบเทียบโอนออนไลน์ที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลประเมินอาจารย์

รายภาคการศึกษา

สถิตินักศึกษา

ข้อมูลและรายงานสถิติ สวท.

เอกสารเผยแพร่

วิถีปฏิบัติที่เป็นเลิศ