ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือweb

๑. แผนพัฒนาวิชาการ
๒. แนวทางมติสภาวิชาการ
๓. คู่มือปฎิบัติงาน สวท
๔. ประเมิน ผอ. ครั้งที่ ๓
๕. รายงานระจำปี ๒๕๕๖
๖. รายงานประจำ ๔  ปี
๗. คู่มือให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
๘. คู่มือนักศึกษา ๒๕๕๗
๙. คู่มือนักศึกษา ๒๕๕๘
๑๐. รายงานประจำปีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี ๒๕๕๘

 

งานวิจัย

Screen Shot 2015-09-16 at 11.00.39

 

แนวโน้มความต้องการศึกษาต่อสาชาวิชาใหม่ระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

อกสาร สวท.
๑. แบบรายงานสรุปองค์ความรู้ ปี ๕๖
๒.แบบรายงานสรุปองค์ความรู้ ปี ๕๕

reg_rmutr_p820_98
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
reg_rmutr_p820_97
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

Screen Shot 2015-11-26 at 09.37.54
การวิเคราะห์ข้อสอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘