แบบคำร้องต่าง ๆ ของงานทะเบียน

แบบคำร้องต่าง ๆ งานทะเบียน

1.แบบคำร้องทั่วไป

2.แบบขอลงทะเบียนล่าช้า

3.แบบขอชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า

4.แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา

5.แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ม.ส. (I)

6.แบบคำขอรักษาสภาพ ลาพักการเป็นนักศึกษาและ ขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา

7.แบบขอถอนรายวิชาติดอักษร W

8.แบบรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีรอผลแก้ I

9.แบบขอเอกสารการศึกษา

10.แบบขอสำเร็จการศึกษา

11.แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต

12.แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

13.แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ยศ ที่อยู่

14.แบบเรียนข้ามสถานศึกษา

15.แบบคำร้องขอแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับอาจารย์

16.ใบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาใหม่

หมายเหตุ : แบบฟอร์มงานทะเบียน สวท.ทบ.1-15 (ฉบับปรับปรุง 2 ภาษา) เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 หากท่านมีข้อเสนอแนะในการใช้หรือปรับแก้ไขแบบฟอร์มดังกล่าวฯ สามารถแจ้งมาได้ที่
e-mail: kanbuncha.pan@rmutr.ac.th (อ.กาญบัญชา พานิชเจริญ)