พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งที่ ๓๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

1.ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่2/2560

บัณฑิตรอบเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
พื้นที่ศาลายา สามารถมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่
2 ก.ค. – 20 ก.ค. 2561 โดยมาติดต่อยื่นเรื่องได้ที่
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1

หมายเหตุ : ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,200 บาท

2.ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ตลอดเดือนมิถุนายน ให้บัณฑิตมายื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่งานทะเบียนประจำพื้นที่ที่สังกัด โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1.ขอใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ฝ่ายงานทะเบียนพื้นที่
2.ไปตรวจเช็คสถานะการยืมคืนที่ห้องสมุดต้องไม่ค้างยืมหนังสือ
3.จ่ายเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,200 บาทที่ฝ่ายการเงิน
4.นำใบขอขึ้นบัณฑิตมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนและเก็บใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนเอาไว้
5.รับใบทรานสคริป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรอง อย่างละ 1 ฉบับ

หมายเหตุ : นักศึกษารอบแก้ i ให้มาขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ในเดือน กรกฏาคม 2561

3.กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร. ทั้ง 8 แห่ง

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กำหนดการซ้อมย่อย

กำหนดการซ้อมย่อย (พื้นที่, คณะ, ฝึกซ้อมรวมทุกพื้นที่) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ค้นหาลำดับที่นั่ง และแถวบัณฑิต

บัณฑิตสามารถค้นหาลำดับที่นั่ง และแถวของตนเองได้โดยสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วจาก รหัสประจำตัว ชื่อ หรือนามสกุล

การแต่งกายของบัณฑิต

การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

แผนผังที่นั่ง มทร.ธัญบุรี

แผนผังที่นั่งหอประชุม มทร.ธัญบุรี สำหรับวันซ้อมใหญ่ และวันรับจริง

(ร่าง)แผนผังที่นั่ง มทร.รัตนโกสินทร์

แผนที่นั่งในหอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์(ศาลายา) สำหรับการซ้อมรวมของคณะ และพื้นที่

แผนผังการเดินทาง มทร.ธัญบุรี

เส้นทางการเดินทางภายในบริเวณ มทร.ธัญบุรี

(ร่าง)แผนที่การเดินทาง มทร.รัตนโกสินทร์

เส้นทางการเดินทางรอบๆ มทร.รัตนโกสินทร์

บัณฑิตเหรียญเกียรตินิยม

รายนามบัณฑิตที่ได้รับเหรียญเกียรตินิยม

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2560

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

แนวปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แนวปฏิบัติสำหรับณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เบอร์ติดต่อ 0-2441-6000 ต่อ 2305 (คุณวารุณี จันทร์ศรี)