ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและขอใช้ห้องประชุม

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ อบรม สัมมนา โครงการต่าง ๆ ที่ทาง สวท. จัดขึ้น 

 

 

ยื่นเรื่องจองขอใช้ห้องประชุม สวท. ในการประชุมต่าง ๆ โดยห้องประชุมสามารถรองรับคนได้ ๓๐ คน(+ ๑๐ คน) มีอุปกรณ์สำหรับใช้ประชุมครบถ้วนให้บริการ  

 

ปฏิทินกำหนดการใช้งานห้องประชุม สวท. ชั้น๓ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถตรวจเช็ควันเวลาการใช้งานห้องประชุมได้ที่นี่