Template ข้อสอบ


Template ข้อสอบ (ไฟล์ pdf)

1.Template หน้าปกข้อสอบ
2.Template พิมพ์ข้อสอบ ปรนัย
3.Template พิมพ์ข้อสอบ อัตนัย
4.Template เฉลยข้อสอบ
รูปแบบและตัวอย่างการจัดพิมพ์ข้อสอบ


Template ข้อสอบ (ไฟล์ .doc)
1.Template หน้าปกข้อสอบ
2.Template พิมพ์ข้อสอบ ปรนัย
3.Template พิมพ์ข้อสอบ อัตนัย
4.Template เฉลยข้อสอบ
รูปแบบและตัวอย่างการจัดพิมพ์ข้อสอบ

หมายเหตุ : กำหนดส่งภายในวันที่ 22 ธ.ค. 2560 (ทั้งไฟล์ word และ pdf) ที่ E-mail  : Test61.rmutr@gmail.com  และส่งไฟล์ในรูปแบบ CD ที่ฝ่ายวิชาการ สวท.