ประกาศผลการสอบแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

 

ประกาศผลคะแนนสอบรอบเจียรไนเพชร

ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับอุดมศึกษา

————————————————————————-

12:30 น.                       ผู้ผ่านเข้ารอบเพชรยอดมงกุฎทุกระดับให้มาลงทะเบียน ณ ลานชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

13:00 – 14:00 น.       แข่งขันการเขียนเรียงความแยกตามระดับ

                                       ระดับประถมศึกษา                   สอบแข่งขันห้อง 8301 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

                                       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       สอบแข่งขันห้อง 8303 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

                                       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   สอบแข่งขันห้อง 8312 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

                                       ระดับอุดมศึกษา                       สอบแข่งขันห้อง 8312 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

14:00 – 15:00            แข่งขันการพูด

                                       ระดับประถมศึกษา                   สอบแข่งขันห้อง 8311 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

                                       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       สอบแข่งขันห้อง 8310 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

                                       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   สอบแข่งขันห้อง 8309 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

                                       ระดับอุดมศึกษา                       สอบแข่งขันห้อง 8405 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

16:00                            ประกาศผลการแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ ณ หอประชุมบัวสวรรค์