สถิติข้อมูลสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถิติปีการศึกษา 2560

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559/ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 1/2560/ จำนวนนักศึกษาที่มาสมัครและรับไว้ (พร้อมแผนรับ) ปีการศึกษา 2560/ สรุปจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

สถิติปีการศึกษา 2559

แผนรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559/ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 1/2559/ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2/2559/ สรุปจำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

สถิติปีการศึกษา 2558

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 1/2558/ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2/2558/ สรุปจำนวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558/ จำนวนนักศึกษาที่มาสมัครและรับไว้ ปีการศึกษา 2558/ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558

สถิติปีการศึกษา 2557

ข้อมูลนักศึกษาแยกตามคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557/ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557/ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 1/2557/ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2/2557/ ตารางแสดงจำนวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557/ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557/ จำนวนนักศึกษาที่รับไว้ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557/ จำนวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557/ จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556/ จำนวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (โควตา-รับตรง-สกอ.) 

สถิติปีการศึกษา 2556

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและเกียรตินิยม มทร.รัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2554 - 2556/ ข้อมูลนักศึกษาแยกตามคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2556/ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2556/ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2/2556/ ตารางแสดงจำนวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาที่ลงทะเบียนเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557/ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555/ จำนวนนักศึกษาที่มาสมัครและรับไว้ (พร้อมแผนรับ) ปีการศึกษา 2556

สถิติปีการศึกษา 2555

จำนวนนักศึกษาที่มาสมัครและรับไว้ (พร้อมแผนรับ) ปีการศึกษา 2555/ ข้อมูลนักศึกษาแยกตามคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2555/ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2555/ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 1/2555/ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2/2555/ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

สถิติปีการศึกษา 2553-2554

ข้อมูลนักศึกษาแยกตามคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2554/ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2554/ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 1/2554/ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2/2554/ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553/ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554/ จำนวนนักศึกษาที่มาสมัครและรับไว้ ปีการศึกษา 2554