กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ

screen-shot-2016-09-23-at-11-13-21-am
1111111

rattanakosincolor

 

Untitled-1

 

ข้อมูลการจัดทำข้อสอบต้นฉบับ ปี 2559

ชุดที่1 ปฏิทินการจัดทำข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
1.ปฏิทินการจัดส่งข้อสอบต้นฉบับ

ชุดที่2 รูปแบบการจัดพิมพ์ข้อสอบ
1.ปกข้อสอบ
2.รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบ
3.template การจัดพิมพ์ข้อสอบต้นฉบับ
4.ตัวอย่างการจัดพิมพ์ข้อสอบต้นฉบับ ปีการศึกษา 2559

ชุดที่3 สรุปรายวิชาที่จัดสอบในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญตรี
1.สรุปรายวิชาที่จัดสอนในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ชุดที่4 รายละเอียดรายวิชา
1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 ปี และ 4 ปี(เทียบโอนฯ)
2.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4-5 ปี (1)
3.คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 4 ปี และ 4 ปี(เทียบโอนฯ)
4.คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5.คณะบริหารธุรกิจ 4 ปี
6.คณะศิลปศาสตร์ 4 ปี
7.วิทยาลัยเพาะช่าง 4 ปี

———————————————————

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ไฟล์ PDF
–  หน้าปก
–  เนื้อหาศึกษาทั่วไป
–  การพัฒนาผลการเรียนรู้  และ Curriculum Mapping ศึกษาทั่วไป 
–  ตารางเปรียบเทียบ

ไฟล์ DOC
–  หน้าปก
–  เนื้อหาศึกษาทั่วไป
–  การพัฒนาผลการเรียนรู้  และ Curriculum Mapping ศึกษาทั่วไป
–  ตารางเปรียบเทียบ

————————————————————-

หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ (TQF)
– หลักสูตรเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีบัณฑิต
– หลักสูตรเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
– หลักสูตรเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
หลักสูตรเทียบโอนคณะบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
แบบเทียบหลักสูตร มทร.รัตนโกสินทร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป(พ.ศ. ๒๕๕๗) หลักสูตรอาชีวศึกษา(พ.ศ. ๒๕๔๖)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์, พลศึกษาและนันทนาการ และกลุ่มวิชาภาษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่