ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปรัชญา "สร้างสรรค์งานวิชาการ สู่การบริการที่ดี"

เกี่ยวกับ สวท.

วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดตั้งขึ้นตามก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ว่าด้ว ย จัด ตั้ง ส่ว น ร าช ก าร ใ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน หน้าที่หลัก คืองานส่งเสริมงานด้านวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ผ่านมติความเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โครงสร้างของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกอบด้วย ๑. สำนักงานผู้อำนวยการ ๒. กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ ๓. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ๔. กลุ่มงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ

REG 1

Service Executive

OUR PROUD STAFF 2

Service Executive

OUR PROUD STAFF 3

Service Executive

เกณฑ์การรับสมัครโควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2560 รอบโควตา (ฉบับแก้ไข)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2560 รอบโควตา

ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการเรียนเพิ่มพูนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางการสอบเทียบโอน

ครั้งที่ 1 วันที่ 11-20 ตุลาคม 2559 ครั้งที่ 2 วันRead More

ปฏิทินการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (คลิก)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ Admissions)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 25Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ระดับปริญญาตรี ปรRead More

ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

พื้นที่ศาลายา 1.ประกาศเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชากRead More