ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและโครงการต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เช่น ข่าวรับสมัครนักศึกษา การเทียบโอนผลการศึกษา การเรียนเพิ่มพูนความรู้ ฯลฯ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปรัชญา "สร้างสรรค์งานวิชาการ สู่การบริการที่ดี"

เกี่ยวกับ สวท.

วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดตั้งขึ้นตามก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ว่าด้ว ย จัด ตั้ง ส่ว น ร าช ก าร ใ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน หน้าที่หลัก คืองานส่งเสริมงานด้านวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ผ่านมติความเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โครงสร้างของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกอบด้วย ๑. สำนักงานผู้อำนวยการ ๒. กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ ๓. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ๔. กลุ่มงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ

โครงสร้างการบริหารงาน

คณะกรรมการประจำสำนัก

ทำเนียบบุคลากร

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดRead More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศรับสมRead More

ประกาศปิดทำการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศปิดทำการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพRead More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อ ระRead More

แผนพัฒนาหลักสูตรระยะยาว 15 ปี

แผนพัฒนาหลักสูตรระยะยาว 15 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณRead More

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

1.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Read More

เล่มระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง) ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 19 มกราคม 2560

เล่มระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาRead More

การจัดทำข้อสอบต้นฉบับ สำหรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคลังข้อสอRead More

ประกาศผลการสอบเทียบโอนรายวิชา ครั้งที่ 2 (ศาลายา)