ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและโครงการต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เช่น ข่าวรับสมัครนักศึกษา การเทียบโอนผลการศึกษา การเรียนเพิ่มพูนความรู้ ฯลฯ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปรัชญา "สร้างสรรค์งานวิชาการ สู่การบริการที่ดี"

เกี่ยวกับ สวท.

วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดตั้งขึ้นตามก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ว่าด้ว ย จัด ตั้ง ส่ว น ร าช ก าร ใ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน หน้าที่หลัก คืองานส่งเสริมงานด้านวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ผ่านมติความเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โครงสร้างของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกอบด้วย ๑. สำนักงานผู้อำนวยการ ๒. กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ ๓. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ๔. กลุ่มงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ

โครงสร้างการบริหารงาน

คณะกรรมการประจำสำนัก

ทำเนียบบุคลากร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อ ระRead More

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

1.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Read More

เล่มระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง) ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 19 มกราคม 2560

เล่มระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาRead More

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง) ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 19 มกราคม 2560 (โดยมีการเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียน)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประRead More

ประกาศปิดทำการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศปิดทำการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพRead More

แผนพัฒนาหลักสูตรระยะยาว 15 ปี

แผนพัฒนาหลักสูตรระยะยาว 15 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณRead More

การจัดทำข้อสอบต้นฉบับ สำหรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับตรง)

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคลังข้อสอRead More

ประกาศผลการสอบเทียบโอนรายวิชา ครั้งที่ 2 (ศาลายา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปRead More