Main Page REG

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยืนยันว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในมหาวิทยาลัยจะไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม อบรม สัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 2

การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวสารงานทะเบียน

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 โดยฝ่ายสหกิจศึกษาฯ เข้าร่วมโครงการพิจารณาคัดเลือก และตัดสินผลงานสหกิจศึกษา RMUTR ได้รับ 2 รางวัล

Previous image Next image วันศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการเรียนการสอน มทร.รัตนโกสินทร์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 37
ประจำปีการศึกษา 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน

การออกสหกิจของนักศึกษา CWIE สถานประกอบการ

งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน

การออกสหกิจของนักศึกษา CWIE สถานประกอบการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อสถาบันการศึกษา MOU ร่วมกับ มทร.รัตนโกสินทร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รายชื่อสถาบันการศึกษา MOU ร่วมกับ มทร.รัตนโกสินทร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบเทียบโอนออนไลน์ 2566
มทร.รัตนโกสินทร์

ตารางสอบ ช่องทางเข้าสอบ ดูผลคะแนนสอบเทียบโอนออนไลน์ที่นี่

สอบเทียบโอนออนไลน์ 2566
มทร.รัตนโกสินทร์

ตารางสอบ ช่องทางเข้าสอบ ดูผลคะแนนสอบเทียบโอนออนไลน์ที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลประเมินอาจารย์

รายภาคการศึกษา

สถิตินักศึกษา

ข้อมูลและรายงานสถิติ สวท.

เอกสารเผยแพร่

วิถีปฏิบัติที่เป็นเลิศ