ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและโครงการต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เช่น ข่าวรับสมัครนักศึกษา การเทียบโอนผลการศึกษา การเรียนเพิ่มพูนความรู้ ฯลฯ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปรัชญา "สร้างสรรค์งานวิชาการ สู่การบริการที่ดี"

เกี่ยวกับ สวท.

วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดตั้งขึ้นตามก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ว่าด้ว ย จัด ตั้ง ส่ว น ร าช ก าร ใ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน หน้าที่หลัก คืองานส่งเสริมงานด้านวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ผ่านมติความเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โครงสร้างของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกอบด้วย ๑. สำนักงานผู้อำนวยการ ๒. กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ ๓. กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ๔. กลุ่มงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ

โครงสร้างการบริหารงาน

คณะกรรมการประจำสำนัก

ทำเนียบบุคลากร

ประกาศผลการสอบเทียบโอนรายวิชา ครั้งที่ 2 (ศาลายา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปRead More

ปฏิทินการสอบคัดเลือกปริญญาตรี ประจำปี 2560 (รอบรับตรง)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประRead More

Templates หนังสือเรียนเพิ่มพูนความรู้

Templates หนังสือเรียนเพิ่มพูน 1. ปกนอก 2. คำนำ 3.Read More

Template การพิมพ์ข้อสอบ

ไฟล์ Microsoft word(.doc) 1.รูปแบบการจัดพิมพ์ข้อสอRead More

ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านการเรียนเพิ่มพูนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางการสอบเทียบโอน

ครั้งที่ 1 วันที่ 11-20 ตุลาคม 2559 ครั้งที่ 2 วันRead More

ปฏิทินการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (คลิก)